ccbook care | hỗ trợ khách hàng

Nếu tôi đi vắng khi CCBook giao hàng đến thì làm thế nào?

Trong trường hợp bạn không có nhà, bạn có thể nhờ người nhà, người quen nhận hàng, kí xác nhận và thanh toán đơn hàng.

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát