Bài tập về 12 thì ngữ pháp tiếng anh cơ bản nhất cho teen 2K1 còn "lơ mơ"

23 Tháng 08, 2018

Hãy làm ngay bài tập về 12 thì ngữ pháp tiếng Anh trong bài viết dưới đây nếu các em còn chưa nắm vững phần kiến thức cơ bản này. CCBook sẽ nhắc lại phần lý thuyết trọng tâm và đưa ra các dạng bài tập để các em ôn luyện.

 

Bai-tap-ve-12-thi-ngu-phap-tieng-anh-co-ban-nhat-cho-teen-2K1-con-lo-mo
Bài tập về các thì trong tiếng Anh

Bài tập về 12 thì ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất

Chúng ta sẽ lần lượt làm các dạng bài tập của từng thì và cuối cùng sẽ thực hành đến bài tập tổng hợp.

Bài tập về thì hiện tại đơn giản

Thì hiện tại đơn là một trong những phần dễ nhất liên quan đến bài tập về 12 thì ngữ pháp tiếng Anh. Trước hết các em sẽ cần nhớ được một số kiến thức trọng tâm sau:

Công thức

Thể Động từ thường Động từ tobe
Khẳng định S + V-s/es + O S+ AM/IS/ARE + O
Phủ định S+ do/does + not + V-nguyên thể +O S + AM/IS/ARE + NOT + O
Nghi vấn Do/does  + S + V-nguyên thể + O ? AM/IS/ARE + S + O?

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn qua các từ: Every,  often, always, usually,generally, rarely, frequently.

Phần bài tập

– Điền trợ động từ dạng phủ định cho các câu

1.  I … like tea.

2. The cat … like me

3.  They…do the homework on saturday

4. My friends …live in a small house

– Hoàn thành câu

5. She…have/ has a pen

6. Police …catch/ catches robbers

7. Maria… teach/ teaches students

– Chọn dạng đúng của từ

8. He (have) … a new T-shirt today

9. My sister (wash)…her hair every day

10. I usually (get) …up at 6.30

 

12 Thì ngữ pháp Tiếng Anh- Công thức và dấu hiệu nhận biết

Bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Bai-tap-ve-12-thi-ngu-phap-tieng-anh-co-ban-nhat-cho-teen-2K1-con-lo-mo-2

Công thức cần nhớ về thì hiện tại tiếp diễn

Thể khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V-ing + O

Thể phủ định: S+ be + not + V-ing + O

Thể nghi vấn: Be + S+ V-ing + O

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn so với các thì ngữ pháp tiếng Anh còn lại qua các từ: Now, at present, at the moment, right now, look, at, listen

Phần bài tập

Hoàn thành câu sử dụng động từ ở trong ngoặc

1. My cat …… (eat) now

2. What …… (you, wait) for?

3. My friends …… (travel) around Africa now

4. ……  (she, run) down the street?

5. Listen! Our teacher…… (speak)

Bài tập về 12 thì ngữ pháp tiếng Anh phần quá khứ đơn

Công thức cần nhớ về thì quá khứ đơn

Thể Động từ thường Động từ tobe
Khẳng định S + Vp2/ED + O S+ Were/Was + V_ed/Vp2
Phủ định  S + did + not+ V(inf) + O S + Were/Was + V_ed/Vp2
Nghi vấn  Did + S + V(inf) + O ? Were/Was + S + V_ed/Vp2 ?

Một số từ thường xuất hiện trong phần quá khứ đơn như: Yesterday, last night, last week, last month, last year, ago, when.

Phần bài tập

Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Yesterday, I (go)…… to the supermarket with my mother

2. When we (arrive) …… at the movie theater, the place (be) ……full.

3. My friends and I slowly (walk) …… back to school

4. I (love)…… him but no more

5. She (not go)……to school last Sunday

Trên đây là 3 thì trong 12 thì ngữ pháp tiếng Anh cấp 3 cơ bản nhất mà học sinh nào cũng phải nắm vững. Để ôn lại công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của các thì, các em hãy tham khảo ngay 12 thì ngữ pháp tiếng Anh và dấu hiệu nhận biết. 

Bài tập về thì hiện tại hoàn thành

Sau khi đã ôn tập lại phần ngữ pháp tiếng Anh 12 cơ bản về các thì, chúng ta sẽ tiếp tục làm các bài tập cơ bản để ghi nhớ kiến thức nhanh hơn.

– Chia động từ trong các câu sau ở thì hiện tại hoàn thành

1. We (buy)…a new lamp.

2. Where (be/ you)?

3. (be/ you)…at school?

4. (speak/ he)…to his boss?

5.  We (not/ plan)…our holiday yet.

Bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chọn dạng đúng của động từ ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1.John has been learning (John/learn) English for two years.

2. Hello, Mike ….. (I/look) for you.

3. Nga is a teacher … (she/teach) for ten years.

4. Why ….. (you/look) at me like that?

5. Sarah is very tired … (she/work) very hard recently

Bài tập về thì quá khứ tiếp diễn

Chia động từ trong câu ở thì quá khứ tiếp diễn

1. At this time last year, I….(attend) an English course

2. Mary and I…(just leave)  the house when the phone rang

3. The lorry…(go) very fast when it hit our car

4. At this time last year, they….­­­­­­­­­­­­(build) this house

5. What you… (do) at 8 pm yesterday?

Bài tập về quá khứ hoàn thành

Chọn dạng đúng của từ trong ngoặc

1. They (come) … back home after they (finish) … their work.

2.  She said that she ( meet) … Mr. Bean before.

3. Before he (go) … to bed, he (read) … a novel.

4. Before she (listen) … to music, she (do)…homework.

5. He told me he (not/wear) …such kind of clothes before.

Bài tập về quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Chia dạng đúng của từ trong ngoặc

1. They (talk) … in the park when storm broke.

2. The man (pay)…for his new car in cash

3. The teacher (teach) …  the children a song yesterday.

4.  I  (already/eat)… breakfast by the time he woke up

Bài tập về 12 thì ngữ pháp tiếng Anh phần tương lai đơn

1.  I (do)…it for you tomorrow.

2. My father (call)…you in 5 minutes.

3. We believe that she (recover)…from her illness soon.

4. I promise I (return)…to school on time.

5. If it rains, he (stay)…at home.

Bài tập thì tương lai hoàn thành và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

1. I hope it …………..(stop)……… working by 5 o’clock this afternoon.

A. will have stopped                          B. will have been stopping

2. By next month I ………….. (leave) ………….. for India.

A. will have left                                  B. will have been leaving

3. The film ………….. (end) ………….. by the time we get there.

A. will have ended                            B. will have been ending

4. They ………….. (build) ………….. a house by June next year.

A. will have built                               B. will have been building

5. I’m sure they ………….. (complete) ………….. the new road by September.

A. will have complete                       B. will have been completing

Trên đây là tổng hợp bài tập về 12 thì ngữ pháp tiếng Anh cho người bị mất gốc ôn tập lại. Nếu các em vẫn cảm thấy khó khăn trong việc nhớ công thức, cách sử dụng của các thì có thể đọc thêm  Nhớ 12 thì ngữ pháp tiếng Anh siêu tốc bằng sơ đồ tư duy

Ngoài ra các em cũng nên thực hành thêm nhiều bài tập về các thì với cuốn sách Đột phá 8+ kì thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh. Nội dung cuốn sách không chỉ giúp các em ôn luyện ngữ pháp về các thì mà còn hệ thống ngữ pháp tiếng Anh thi đại học trọng tâm nhất.

Điều quan trọng là các em phải thật sự chăm chỉ để có nền tảng kiến thức vững vàng. Có như vậy khi đi thi các em mới đạt được kết quả mong muốn.

Bình luận

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát